พิมพ์

คณะผู้บริหาร

  

    

 ดร. อุไรรัตน์   แย้มชุติ

 ผู้รับใบอนุณาต

           

ดร. พันธุ์นิภา    แย้มชุติ

 ผู้จัดการ    

ดร. นพณัช   แย้มชุติ

ผู้อำนวยการ

อาจารย์คงณัฐ  แย้มชุติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

อาจารย์ชัยฤทธิ์  ชัยเลิศ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ทรงพล  ทองสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

อาจารย์วิทยา  สืบสกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์วันชัย  ไทยประกอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน

อาจารย์ภักดี  ไชยทิง

                                             รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา                                        

ระบบสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษา

Link