พิมพ์

 

 

 ปรัชญาของสถานศึกษา

 

       “เรียนเด่น กีฬาดี มีมารยาท พัฒนาชาติ และตนเอง”

 

เรียนเด่น   หมายถึง จัดการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

กีฬาดี หมายถึง ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง    รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลสิ่งเสพติด

 

มีมารยาท หมายถึง ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

พัฒนาชาติและตนเอง หมายถึงพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย สามารถประกอบสัมมาอาชีพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญา

 

         เรียนเด่น   กีฬาดี     มีมารยาท     พัฒนาชาติและตนเอง

 

วิสัยทัศน์

 

                มุ่งมั่นผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของสาขาวิชา ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เอกลักษณ์

 

                     แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม

 

อัตลักษณ์

 

                     รักสะอาด มีวินัย ใจอาสา

 


Share

สำหรับนักศึกษา

Link

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซด์

730317
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
119
387
506
727402
1240
13633
730317

Your IP: 18.206.14.36
Server Time: 2022-07-04 07:44:36

login