พิมพ์

 

 

 ปรัชญาของสถานศึกษา

 

       “เรียนเด่น กีฬาดี มีมารยาท พัฒนาชาติ และตนเอง”

 

เรียนเด่น   หมายถึง จัดการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

กีฬาดี หมายถึง ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง    รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลสิ่งเสพติด

 

มีมารยาท หมายถึง ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

พัฒนาชาติและตนเอง หมายถึงพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย สามารถประกอบสัมมาอาชีพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญา

 

         เรียนเด่น   กีฬาดี     มีมารยาท     พัฒนาชาติและตนเอง

 

วิสัยทัศน์

 

                มุ่งมั่นผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของสาขาวิชา ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เอกลักษณ์

 

                     แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม

 

อัตลักษณ์

 

                     รักสะอาด มีวินัย ใจอาสา

 


Share

ระบบสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษา

Link