พิมพ์

วิทยาลัยนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2528 ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ 8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน บนเนื้อที่ประมาณ 291 ไร่ มีความเป็นมา

 โดยสังเขปดังนี้
- ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนฯ ขยายหลักสูตรเพิ่ม โดยเปิดสอนหลักสูตรช่าง อุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่นและสาขาวิชาช่างก่อสร้าง   
- ปีการศึกษา 2529 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรกรรม
- ปีการศึกษา 2530 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาพณิชยการและประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิชาเลขานุการ
- ปีการศึกษา 2531 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- ปีการศึกษา 2533 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ปีการศึกษา 2534 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- ปีการศึกษา 2535 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และเปลี่ยนหลักสูตรจากเดิมใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธ-ศักราช 2524 กรมอาชีวศึกษา มาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2530 ของกรมอาชีวศึกษา
- ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2540 ของกรมอาชีวศึกษา
- ปีการศึกษา 2539 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2530 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533) มาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2538 และได้เพิ่มสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ได้รับโล่โรงเรียน จริยธรรมดีเด่น จากนายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ปีการศึกษา 2540 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2536 มาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2540 โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2540 รับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (หลักสูตร 2 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) พุทธศักราช 2540 รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ( หลักสูตร 3 ปี )โดยทั้ง 2 หลักสูตร เปิดทั้งช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ
- ปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ พาณิชยกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง การบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการและได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรโรงเรียนสีขาว จากนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ปีการศึกษา 2543 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ได้รับโล่สถานศึกษาดีเด่นในการร่วมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ ระดับจังหวัด จากนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ปีการศึกษา 2545 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2538 มาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างรายวิชาในหมวดวิชาเลือก เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานและโรงเรียนฯ ได้เปลี่ยนผู้บริหารระดับผู้อำนวยการจากเดิม อาจารย์ปรีชา คงศรี เป็นอาจารย์ปรีดา ดีรัศมี
- ปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ได้สร้างพระธาตุเจดีย์พุทธบารมีศรีวิชัย พร้อมทำบุญยกยอดฉัตรในวันที่ 29 มกราคม 2546 ณ ธรรมสถานลานโพธิ์ และวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( เกี่ยว อุปเสโณ ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้เสด็จมาเป็นประธานพิธ

- ปีการศึกษา 2547 รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และผ่านการประเมคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
- ปีการศึกษา 2549 เปิดสอน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ปีการศึกษา 2550 ดร. พันธุ์นิภา แย้มชุติ ผู้จัดการรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา

Share

ระบบสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษา

Link