พิมพ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจังหวัดลำพูน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-982989, FAX : 053-982988

พิมพ์

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

 

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีจังหวัดลำพูน

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

 

 

พิมพ์

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )


- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชาได้แก่
 

1. สาขาวิชาเครื่องกล
    - สาขางานยานยนต์
2. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
    - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
3. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
    - สาขางานเครื่องมือกล
4. สาขาวิชาการก่อสร้าง
    - สาขางานก่อสร้าง
    - สาขางานสำรวจ


- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่
  

   สาขาวิชาพณิชยการ
   - สาขางานการบัญชี
   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน 1 สาขาวิชาได้แก่

  - สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

      

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ).


- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 6 สาขาวิชาได้แก่
 

 1. สาขาวิชาเครื่องกล

    - สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
    - สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
    - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
    - สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
5. สาขาวิชาการก่อสร้าง
   - สาขางานเทคนิคก่อสร้าง
6. สาขาวิชาสำรวจ
    - สาขางานสำรวจ

  - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 2 สาขาวิชาได้แก่
1. สาขาวิชาการบัญชี
    - สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
    - สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 

 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน 1 สาขาวิชาได้แก่

  - สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

พิมพ์

 

 

 ปรัชญาของสถานศึกษา

 

       “เรียนเด่น กีฬาดี มีมารยาท พัฒนาชาติ และตนเอง”

 

เรียนเด่น   หมายถึง จัดการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

กีฬาดี หมายถึง ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง    รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลสิ่งเสพติด

 

มีมารยาท หมายถึง ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

พัฒนาชาติและตนเอง หมายถึงพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย สามารถประกอบสัมมาอาชีพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญา

 

         เรียนเด่น   กีฬาดี     มีมารยาท     พัฒนาชาติและตนเอง

 

วิสัยทัศน์

 

                มุ่งมั่นผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของสาขาวิชา ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เอกลักษณ์

 

                     แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม

 

อัตลักษณ์

 

                     รักสะอาด มีวินัย ใจอาสา

 


พิมพ์

วิทยาลัยนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2528 ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ 8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน บนเนื้อที่ประมาณ 291 ไร่ มีความเป็นมา

 โดยสังเขปดังนี้
- ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนฯ ขยายหลักสูตรเพิ่ม โดยเปิดสอนหลักสูตรช่าง อุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่นและสาขาวิชาช่างก่อสร้าง   
- ปีการศึกษา 2529 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรกรรม
- ปีการศึกษา 2530 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาพณิชยการและประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิชาเลขานุการ
- ปีการศึกษา 2531 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- ปีการศึกษา 2533 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ปีการศึกษา 2534 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- ปีการศึกษา 2535 เปิดหลักสูตรเพิ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และเปลี่ยนหลักสูตรจากเดิมใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธ-ศักราช 2524 กรมอาชีวศึกษา มาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2530 ของกรมอาชีวศึกษา
- ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2540 ของกรมอาชีวศึกษา
- ปีการศึกษา 2539 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2530 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533) มาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2538 และได้เพิ่มสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ได้รับโล่โรงเรียน จริยธรรมดีเด่น จากนายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ปีการศึกษา 2540 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2536 มาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2540 โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2540 รับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (หลักสูตร 2 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) พุทธศักราช 2540 รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ( หลักสูตร 3 ปี )โดยทั้ง 2 หลักสูตร เปิดทั้งช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ
- ปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ พาณิชยกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง การบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการและได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรโรงเรียนสีขาว จากนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ปีการศึกษา 2543 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ได้รับโล่สถานศึกษาดีเด่นในการร่วมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ ระดับจังหวัด จากนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ปีการศึกษา 2545 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2538 มาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างรายวิชาในหมวดวิชาเลือก เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานและโรงเรียนฯ ได้เปลี่ยนผู้บริหารระดับผู้อำนวยการจากเดิม อาจารย์ปรีชา คงศรี เป็นอาจารย์ปรีดา ดีรัศมี
- ปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ได้สร้างพระธาตุเจดีย์พุทธบารมีศรีวิชัย พร้อมทำบุญยกยอดฉัตรในวันที่ 29 มกราคม 2546 ณ ธรรมสถานลานโพธิ์ และวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( เกี่ยว อุปเสโณ ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้เสด็จมาเป็นประธานพิธ

- ปีการศึกษา 2547 รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และผ่านการประเมคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
- ปีการศึกษา 2549 เปิดสอน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ปีการศึกษา 2550 ดร. พันธุ์นิภา แย้มชุติ ผู้จัดการรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา

พิมพ์


    

  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน

197 หมู่ 8 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180

Tel : 053-982989 , Fax : 053-982988

 

 

ระบบสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษา

Link