พิมพ์

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )


- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชาได้แก่
 

1. สาขาวิชาเครื่องกล
    - สาขางานยานยนต์
2. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
    - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
3. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
    - สาขางานเครื่องมือกล
4. สาขาวิชาการก่อสร้าง
    - สาขางานก่อสร้าง
    - สาขางานสำรวจ


- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่
  

   สาขาวิชาพณิชยการ
   - สาขางานการบัญชี
   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน 1 สาขาวิชาได้แก่

  - สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

      

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ).


- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 6 สาขาวิชาได้แก่
 

 1. สาขาวิชาเครื่องกล

    - สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
    - สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
    - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
    - สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
5. สาขาวิชาการก่อสร้าง
   - สาขางานเทคนิคก่อสร้าง
6. สาขาวิชาสำรวจ
    - สาขางานสำรวจ

  - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 2 สาขาวิชาได้แก่
1. สาขาวิชาการบัญชี
    - สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
    - สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 

 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน 1 สาขาวิชาได้แก่

  - สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

Share

ระบบสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษา

Link